การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี

Publish Year International Journal 1
2009 inนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exAreeratt Kornduangkaeo, exKanphot Thongcham, exSiwaporn Meejoo, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์, "Color Enhancement of Natural Type La Diamond Using a Neutron–Irradiation and Annealing Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 216-229