การศึกษาผลของการเผาอบต่อสีของเซอร์คอน

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติมา ไหลธรรมนูญ, "Effect of heat treatment on color of natural zircon", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013