Person Image

  Education

  • B.Sc., The University of Sydney , Australia, 2539
  • Ph.D., The University of Sydney , Australia, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 13 0 0
  2020 การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซต์ย่อยลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้ในการสลายชีวมวล (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซต์ย่อยลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้ในการสลายชีวมวล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การศึกษาและปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากจุลินทรีย์ทนร้อน สำหรับการสลายวัสดุชีวมวลในอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณไอโซฟลาโวนในผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค-กระบือ เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากปลวก เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2008 การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2016 การศึกษาทางชีวเคมีและโครงสร้างของเอนไซม์เบต้า-ไซโลซิเดสจาก Aspergillus niger หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 5 29 0 0
  2018 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณไอโซฟลาโวนในผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การใช้เทคนิคเมตาจีโนมิคเพิ่อค้นหายีนเบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากกระเพาะหมักของโค-กระบือ เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2014 การศึกษาทางโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2011 การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากปลวก เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
  2009 การพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2006 วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 11 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 9 9 0 0
  2017 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2016 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2015 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2013 การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์ โดยเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 5 0 0
  2007 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพืชไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพืชไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2006 การศึกษาโครงสร้างของพอลิเมอร์ของอีลาสตินจากมนุษย์ หัวหน้าโครงการ Wood-Whelan Research Fellowship 2 0 0 0
  2006 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ลินามาเรสจากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
  2004 วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2003 วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2003 วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากพืชไทย หัวหน้าโครงการ Third World Academy of Science 0 0 0 0