การค้นหาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสชนิดใหม่ และการปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลส