วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม