วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์ และเพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

Publish Year National Journal 1
2003 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Beta-glucosidases from Thai plants.", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 19, กันยายน 2003, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 5
2009 exAri, N., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exA. Angcakul, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, exS. Changming, "Optimization of recombinant mutant beta-glucosidase production by Taguchi approach", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference, 18 - 19 มิถุนายน 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2004 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Structure and catalytic activity of Thai plant beta-glucosidases.", 17th FAOBMB Symposium / 2nd IUBMB Special Meeting /A-IMBN Meeting on Genomics and Health in the 21st Century., 22 - 26 พฤศจิกายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Structure and properties of beta-glucosidases from Thai plants", 7th International Symposium on Protein Structure Function Relationship., 20 - 24 มกราคม 2003, สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
2003 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Protein engineering of beta-glucosidases from Thai plants", 7th International Symposium on Protein Structure Function Relationship, 20 - 24 มกราคม 2003, สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
2003 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Structure, function and engineering of beta-glucosidases from Thai plants", 6th Conference Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN)., 12 - 13 พฤศจิกายน 2003, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 6
2007 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exชมพูนุท พรเจริญนพ, "Production and characterization of mutant forms of Thai rosewood beta-glucosidase.", the 1st National Graduate Research Conference (1-2 Aug. 2007). Patumthanee, Thailand., 1 - 2 สิงหาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, "Effects of mutation in the aglycone binding pocket of Thai rosewood beta-glucosidase. ", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (10-12 Oct. 2006). Bangkok, Thailand., 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exชมพูนุท พรเจริญนพ, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, "Production and Characterization of mutant forms of Thai rosewood beta-glucosidase. ", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (10-12 Oct. 2006). Bangkok, Thailand., 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, exอมรรัตน์ อ่อนเปี่ยม, "Site-directed mutagenesis in the aglycone binding pocket of Thai rosewood beta-glucosidase (Dalbergia cochinchinensis Pierre). ", the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (10-12 Oct. 2006). Bangkok, Thailand., 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Production and site-directed mutagenesis of recombinant beta-glucosidase from Thai rosewood.", การประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2004 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Cloning and sequencing of a full-length cDNA encoding a new beta-glucosidase from Dalbergia nigrescens.", 15th meeting of the Thai Society of Biotechnology., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย