การศึกษาทางโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม