แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 exValerie Suwanseree, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate variables affect flowering and harvest times of durian, mangosteen and banana in eastern Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 1186, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 109-114
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Climate Variation on Fisheries and Coastal Aquaculture", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 22-39
2013 exนางสาวอนินท์ จิรพัทธ์พงศกร, inนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013