Person Image

  Education

  • สส.บ.(สังคมสงเคราะห์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2529
  • วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2533
  • Ph.D. (Agricultural Economics), Hohenheim University, Germany, Germany, 2545

  Expertise Cloud

  Mae Sa Watershed Area in ThailandAchievement of learningAgricultural SectorAgricultural WastesAgro-Ecological AnalysisAttitudeawarenessBasic knowledgeBehavior of learningBehavior of teachingCausal affectingClimate VariabilityCommunity developmentConservation awarenesscultural practicesDirect use valueEastern RegionEconomicsEnvironmentEthnic groupForest resourceForest Resource Protected Projectforest resource utilizationgovernanceIntegrated Adaptation StrategiesLao PDRlocal governmentMathematicsMathematics DepartmentNakhon Pathom ProvinceNetwork Based Social Capital and Individual Loan Repayment PerformanceParticipatory Approachparticipatory decision-makingPeri-Urban AreasResearch ImpactsRisk ManagementSocialSocial Capital Studentsความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนความรู้พื้นฐานค่าการผสมพันธุ์คุณภาพงานวิจัยคุณภาพวิทยานิพนธ์เครื่องหมาย KUจังหวัดนครปฐมเจตคติต่อการเรียนชนเผ่าฐานข้อมูล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฐานชีวภาพฐานทรัพยากรชีวภาพเศรษฐกิจทรัพยากรป่าไม้ทุนทางสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนโยบายนักศึกษานิเวศนเกษตรแนวทางการปรับตัวปลากะพงขาวปลานิลปัจจัยเชิงสาเหตุป่าชุมชน การมีส่วนร่วม พระพุทธบาทป่าไม้ผลกระทบของงานวิจัยผลงานตีพิมพ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ประกอบการพฤติกรรมการสอนพฤติกรรมทางการเรียนพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยภาคการเกษตรภาคตะวันออกภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงมูลค่าเชิงเศรษฐกิจมูลค่าทางตรงของทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน Forest Resources Direct Valueไมโครแซทเทลไลท์ไม้ยืนต้นระบบการใช้ที่ดินระบบน้ำหมุนเวียนลุ่มน้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1โลกาภิวัฒน์วางแผนที่ดินวารสารระดับชาติวารสารระดับนานาชาติศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สารสนเทศสนิปสปป.ลาวสังคมสิ่งแวดล้อมสื่อการ์ตูนหลักการคณิตศาสตร์อนุรักษ์

  Interest

  การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟาร์ม ,เศรษฐศาสตร์การผลิต

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะบริหารธุรกิจ
  • ก.ค. 2563 - ก.ค. 2567 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มิ.ย. 2563 - ม.ค. 2564 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะบริหารธุรกิจ
  • มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 ผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  • ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2560 - มิ.ย. 2561 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก.
  • ม.ค. 2556 - ม.ค. 2560 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2555 - ม.ค. 2556 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  • พ.ค. 2551 - พ.ค. 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
  • เม.ย. 2547 - เม.ย. 2551 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก