Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Dr.rer.nat.(Forest Biometry and Inventory), Albert Ludwigs University, เยอรมัน, 2538

  Expertise Cloud

  Agricultural SectorAsianBangkokCambial WoundingCarbon sequestrationClimate changeClimate growth responseClimate VariabilityClimatologyCommunity forestcoppice systemDendrochronologyDendroclimatologyDry dipterocarp forestEastern RegionFeasibility AnalysisForest EcologyForest inventoryForest ManagementForest Resource InventorygrowthImpactingrowthIntegrated Adaptation Strategieslimiting factorMae Moh PlantationManual band dendrometerNgao Demonstration ForestNon-timber forest productsnortheast of ThailandPearson correlation coefficientpinus ppPinus sppRisk Managementrubber woodsector samplingstump plantingteakTeak coppiceTectona grandisThe north of Thailandthe northeast of ThailandthinningThong Pha Phum plantationTourism developmentTree Growthtree resources outside foresttree ringtree ring analysistree ring chronologytree-ring width indexVegetation dynamicsWachirabenchatat Parkyield assessmentการกักเก็บคาร์บอนการเก็บกักคาร์บอนการจัดการความเสี่ยงการเติบโตของต้นไม้การแตกหน่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการวัดการเติบโตการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการการสร้างเครื่องหมายบนแคมเบียมการสร้างบาดแผลบนแคมเบียมการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ Forest Resource Managementการสำรวจป่าไม้ของป่าความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความผันแปรสภาพภูมิอากาศค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัดคู่มือชีวมิติป่าไม้ เทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลางแนวทางการปรับตัวป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคีป่าเต็งรังป่าสาธิตแม่งาวผลกระทบผู้ทำสวนยางพาราผู้ประกอบการธุรกิจพลวัตของพืชพรรณภาคการเกษตรภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือของประเทศไทยไม้ยางพาราไม้ยืนต้นไม้เลื่อนชั้นไม้สนไม้สักระดับนานาชาติรุกขกาลวิทยารุกขภูมิอากาศวิทยาวงปีไม้ศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรสวนป่าทองผาภูมิสวนป่าแม่เมาะสวนป่าสักเหง้า

  Interest

  ชีวมิติป่าไม้ , การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ Forest Resource Management, Forest Resource Inventory

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี(ผู้รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2557 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.15 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Decadal scale droughts over northwestern Thailand over the past 448 years: Links to the tropical Pacific and Indian Ocean sectorsBuckley B., Palakit K., Duangsathaporn K., Sanguantham P., Prasomsin P.2007Climate Dynamics
  29(1),pp. 63-71
  157
  2Growth of teak regenerated by coppice and stump planting in Mae Moh Plantation, Lampang province, ThailandAuykim A., Duangsathaporn K., Prasomsin P.2017Agriculture and Natural Resources
  51(4),pp. 273-277
  3
  3Relationship between carbon content and growth of teak in natural forest and plantation, Lampang Province, ThailandKhantawan C., Duangsathaporn K., Prasomsin P.2019Agriculture and Natural Resources
  53(3),pp. 267-273
  2
  4Yield assessment of tree resources outside the forest using sector sampling: A case study of a public park, Bangkok metropolis, ThailandTongson P., Duangsathaporn K., Prasomsin P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 396-403
  2
  5Formulating policy recommendations for potential rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand to obtain international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Laemsak N., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  6Development of a manual for rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand for obtaining international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  7Climate effects on the growth of pinus latteri and pinus kesiya at the intakin silvicultural research station, chiang mai province, thailandNaumthong M., Palakit K., Duangsathaporn K., Prasomsin P., Lumyai P.2021Biodiversitas
  22(5),pp. 2512-2519
  0