Journal

ปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของไทย
Kasetsart Journal (Social Sciences) (ISSN: 01258370)
34
3
-
กันยายน - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-