ปริมาณฝนและจุดเริ่มต้นของฤดูฝนในภาคตะวันออกเทียบกับทั่วประเทศไทย