Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  aroma compoundsbaby foodClear whey proteincoconut milkcomplementaryElderlyextrusionheat treatmentinstant beverageLegumeMuslimprofilesready to eatstorage volatileThai halal foodThai vegatarian foodกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระป๋องอลูมิเนียมการแปรรูปด้วยกระบวนการหมักการแปรรูปด้วยความดันสูงการแปรรูปด้วยความร้อนแกสโทรโนมีข้าวโอ๊ตเครื่องดื่มเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มไมโลซอสพริกด้านกลิ่นรสในอาหารถั่วนมนมถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้เข้มข้นเนื้อเทียมเนื้อเทียมความชื้นสูงโปรตีนเกษตรโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ผู้นับถือศาสนาอิสลามผู้สูงอายุมะแขว่นมะแขว่น น้ำจิ้มแจ่วสารทดแทนความหวานอาหารเด็กอาหารไทยพร้อมบริโภคอาหารไทยมังสวิรัติอาหารไทยฮาลาสอาหารพร้อมรับประทานอาหารเสริมอิมัลชัน

  Interest

  ด้านกลิ่นรสในอาหาร

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก