แนวโน้มผลงานของกุลธิดา

Journal

บทความของกุลธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

บทความแต่ละ Quartile ของกุลธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

บทความแต่ละ TCI Group ของกุลธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year International Journal 10
2023 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "A Design-Based Learning Online Course for Promoting Science Student Teachers’ Competencies", EASE Letters , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 46-51
2022 inนางสาวศิริพร เครือทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKruea-In, N., inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Science student teachers' ability in preparing 5E inquiry-based STEM lessons", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 707-714
2021 exดร.กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ, exCharles Henderson, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design-Based Science with Communication Scaffolding Results in Productive Conversations and Improved Learning for Secondary Students", Research in Science Education, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 1123-1140
2018 exKrislada Chusinkunawut, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Problem Solving Ability Assessment based on Design for Secondary School Students", International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 1-20
2018 exนางสาวศิริพร เครือทอง, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Science student teachers' confidence teaching and understanding STEM-related content at the middle school level", The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 19-32
2018 inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสะท้อนคุณภาพของโรงเรียนด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบ O-NET: กรณีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลการเรียนแรกเข้าของนักเรียนและขนาดโรงเรียน", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 780-788
2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม", Nurture, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
2015 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Situations and Guidelines for Enhancement of Thai Labors’ Vocational Rehabilitation and Retraining", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ 197, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1053-1058
2014 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1095 -1100
2012 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 46, ธันวาคม 2012, หน้า 4607-4610
Publish Year National Journal 12
2023 exนายอุดมเดชา พลเยี่ยม, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีอินทรีย์แบบเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 325-334
2021 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 36, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 39-49
2021 exเยาวดี บุญเรือง, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน, "การถ่ายโอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 71-82
2021 exนายตะวัน ไชยวรรณ, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน: การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้ของผู้เรียนในโลกแห่งความจริง", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ , ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 251-263
2021 exกฤษณะ พวงระย้า, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครูเคมีด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบสืบเสาะหาความรู้บูรณาการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, หน้า 202-217
2018 exนางสาวภาวิณี รัตนคอน, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการโต้แย้งโดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", Veridian E-Journal,Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 2720-2735
2021 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exรศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, exผศ.วิไลลัษณา สร้อยคีรี, "ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-19
2021 exนางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการออกแบบเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 57-70
2020 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 206-227
2019 exอกนิษฐ์ ศรีภูธร, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเข้าใจและการประยุกต์ใช้แนวคิดอุตุนิยมวิทยาของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์บูรณาการ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 433-448
2019 exนางธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กันยายน 2019, หน้า 216-230
2018 exภาวิณี รัตนคอน, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโต้แย้งโดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 139-158

Conference

การนำเสนอบทความของกุลธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year International Conference 16
2023 exNichakorn Pathumrangsan , inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of pre-service teachers’ science communication via writing information sheets: effects of reflective task-based learning", The 10th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2023), 14 พฤษภาคม 2023, ป่าตอง ภูเก็ต ประเทศไทย
2021 exนางสาวธนภรณ์ ทองนาโพธิ์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Game-Development Based Learning Activities on 7th Grade Thai Students’ Conceptual Understanding about Cells and Algorithm Design Ability", The 8th International Conference for Science Educators and Teachers, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exนางสาวกมลชนก พลอยทับทิม, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Active Online Learning Activities for Enhancing Grade 4 Students’ Learning Achievement of Living Things", The 8th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2021), 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กระบี่ ประเทศไทย
2021 exนางสาวสลิลทิพย์ บุญเลิศ, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Game Based Learning Activities in Biodiversity Enhancing Fourth Grade Students’ Algorithms Design Skills.", The 8th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2021) , 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กระบี่ ประเทศไทย
2018 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The advantages of Information and Communications and Technology (ICT) in Science Education", The International Conference on Science and Education and Technology 2018 (ISET 2018), 7 - 8 สิงหาคม 2018, Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 exนางกิติศาอร เหล่าเหมมณี, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์", 7th Conference on Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exนางสาวภาวิณี รัตนคอน, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สังคม", 7th International Conference on Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2012 inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Web 2.0 for Innovation and Information Technology in Education Course", 4th World Conference on Educational Sciences, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2012, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2017 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutarat Chaonafang, "แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม", The 3rd AsTEN Conference, 20 กรกฎาคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exJitwika Somjai, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบประเมินการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์", The 7th International Conference n Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exกฤษณะ พวงระย้า, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบทดสอบการแก้ปัญหาในรายวิชาเคมีพื้นฐานผนวกสะเต็มศึกษา", The 7th International Conference n Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exThanyanan Sripanlom, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเพื่อชุมชนในรายวิชาเคมีจาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ", The 7th International Conference on Science and Mathematics Education, 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exนางสาวศิริพร เครือทอง, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Inquiry-based STEM Activities Created by Science Student Teachers in a Teaching Method Course", 7th CoSMEd (International Conference n Science and Mathematics Education), 13 - 17 พฤศจิกายน 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2015 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Situations and Guidelines for Enhancement of Thai Labors’ Vocational Rehabilitation and Retraining", the 7th World Conference on Educational Science, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2015, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2013 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand", 4TH WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, 27 ตุลาคม 2013 - 29 มกราคม 2014, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2012 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developing on Instrument for Opportunity Extension Schools Science Teachers’ Self Evaluation of Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge", The Fourth Annual Asian Conference on Education , 24 - 28 ตุลาคม 2012, โอซากา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2022 exนางสาวภิชาดา เตชินธนาพร, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องพันธุกรรมเเละวิวัฒนาการด้วยห้องเรียนกลับด้านร่วมกับไมโครเลิร์นนิง", การประชุมวิชาการระัดบชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 9, 14 พฤษภาคม 2022, นครราชสีมา ประเทศไทย
2018 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exพิชญาภา ยืนยาว, exวิไลลักษณา สร้อยคีรี, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 3 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในชุมชนเป็นหลัก เรื่องการจัดการน้ำ : ตัวอย่างกรณีศึกษา หมู่บ้านหลักเมตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม", การประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 10, 10 - 11 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก", การนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2553, 20 สิงหาคม 2011, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530089]