Conference

The Fourth Annual Asian Conference on Education
นานาชาติ
24 - 28 ตุลาคม 2012
โอซากา ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส แหล่งทุน :ม เกษตรศาสตร์ ,1 เม.ย. 2012 - 1 มิ.ย. 2014