Conference

การนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2553
ชาติ
20 สิงหาคม 2011
เมือง นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02198341 ชื่อวิชา Knowledge Management in Education,3 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :วช.,12 ก.ย. 2014 - 12 มี.ค. 2015