ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

EFLEthicsFollow-up StudyInformation and Technology in Educationlesson learnedLower Secondary Levelphysical and health educationpre-service teachersprofessional developmentreading comprehensionScienceScience EducationScience Process Skillssecondary science teachersSmall schoolssocial constructivismThai LaborsVocational Rehabilitation and Vocational RetrainingWeb 2.0กระบวนการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกลยุทธ์การเรียนรู้กลวิธีการแปลการจัดการความรู้การจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการการบูรณาการการประเมินความต้องการจำเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาการสอนคณิตศาสตร์การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานการสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศการสอนวิทยาศาสตร์การให้บริการข้อมูลย้อนกลับทางบวกคณิตศาสตร์ศึกษาความต้องการความพึงพอใจความยากของข้อสอบความสามารถในการจัดการเรียนรู้ค่ายคณิตศาสตร์คุณลักษณะอันพึงประสงค์เจตคติต่อวิชาชีพครูชุมชนท่องเที่ยวทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการพูดทางหลวงพิเศษเทคโนโลยีนวัตกรรมนิสิตครูนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวทางบทเรียนหนึ่งประเด็นบริการปัจจัยความสำเร็จปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เชี่ยวชาญผู้สูงอายุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพัฒนาฟิสิกส์ภาคกลางภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยุทธศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรูปแบบการจัดการความรู้รูปแบบการสอนแรงจูงใจโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสถานการณ์จำลองสถานศึกษาสมรรถนะความเป็นครูสะเต็มศึกษาหลักสูตรหลักสูตรและการสอนห่วงโซ่อุปทานองค์กรแห่งการเรียนรู้อุปสรรค

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ฝ่ายหลักสูตรจัดการเรียนรู้

E-Mail: feduktc@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1898 ext. 139

ดร. สุภิญญา ปัญญาสีห์, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fedusnpa@kps.ku.ac.t

Tel.:


Persons (ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 95 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 182 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 96 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)