Person Image

  Education

  • การศึกษาบัณฑิต(การประถมศึกษา), ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ไทย, 2527
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  การให้คำปรึกษา ระบบคู่สัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครู ทักษะการคิดKnowledge Management ProcessLaboratory SchoolLearning Management Model,Senior High School Levelกระบวนการจัดการความรู้กลไกการวิจัยการคิดวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีพครู โรงเรียนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์การบริหารจัดการการบูรณาการการประเมินผลการพัฒนาการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเป็นเลิศ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตการพัฒนาครูประจำการการพัฒนารูปแบบการสอนการพัฒนาอาชีพการเรียนรู้การวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการสอนแบบสร้างสรรค์การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษา ระบบคู่สัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกษตรกรรมครบวงจรขีดความสามารถการแข่งขันความเข้มแข็ง ความต้องการ การพัฒนาอาชีพ จังหวัดนครปฐมความต้องการความต้องการในการอบรมครูประจำการ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมความพร้อมความพึงพอใจความพึงพอใจ นิสิตครูระดับปริญญาตรี การให้คำปรึกษาคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีจังหวัดนครปฐมจิตอาสาเจตคติเจตคติต่อวิชาชีพครูใช้ประโยชน์ดุษฎีบัณฑิตต่อยอดตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะชีวิตเทคโนโลยีนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นิสิตบริหารจัดการบูรณาการ สมรรถนะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพครู การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบคู่สัญญาระบบคู่สัญญา G.P.A.มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเอง เจตคติต่อวิชาชีพครูระบบคู่สัญญา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนสาธิตศูนย์สื่อศูนย์สื่อและนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะความเป็นครูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรหลักสูตรการเรียนการสอนห้วยองคตองค์กรแห่งการเรียนรู้อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาารพัฒนาหลักสูตรอบรมครู การจัดการเรียนรู้ ทักษะการคิด

  Interest

  หลักสูตรการเรียนการสอน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (73)