Journal

การพัฒนาความเข้าใจและการประยุกต์ใช้แนวคิดอุตุนิยมวิทยาของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์บูรณาการ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) (ISSN: 19063431)
12
1
433-448
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019
ชาติ
-
-
-
-