Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึคษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  assessmentCritical ThinkingdesigninquiryInquiry-based STEMlesson learnedLower Secondary Levelmiddle school sciencePre-service Science TeachersscienceScience Process SkillsSeriessimulation laboratorySmall schoolsSTEM activitiesSTEM-related ContentThai LaborsVocational Rehabilitation and Vocational Retrainingการแก้ปัญหาของโพลยาการคิดการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์การเตรียมการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์การถอดบทเรียนการประเมินการประยุกต์ใช้การฝึกอาชีพการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบทการเรียนรู้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้ผ่านการออกแบบการเรียนรู้อย่างมีบริบทการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้การศึกษาต่อการสืบเสาะหาความรู้การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เกมครูประจำการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความรู้ในเนื้อหาชีววิทยาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยีความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตรความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์คะแนน o-netคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพของโรงเรียนนักศึกษาครูชีววิทยานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์นักศึกษาครูสาขาวิชาเคมีนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์แนวคิดการออกแบบแนวคิดวิทยาศาสตร์บทปฏิบัติการเคมีอินทรีย์บริบทปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมประถมศึกษาปัญหาที่เน้นบริบทโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยฐานการออกแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุพลังงานพัฒนาหลักสูตรภาคกลางตะวันตกภาษามัธยมศึกษาเมืองน่าอยู่แรงงานไทยแรงและการเคลื่อนที่โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสถานการณ์จำลองสภาพการณ์สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์สมรรถนะในการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์สมรรถนะสำหรับนักบริหารสะเต็มบิสสะเต็มศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สื่อคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์หลักสูตรนวัตกรรมการศึกษาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะอุตุนิยมวิทยา

  Interest

  การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาครุศึกษา
  • ม.ค. 2560 - ม.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ก.ค. 2556 - ก.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • ม.ค. 2556 - ก.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาครุศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • มี.ค. 2555 - ม.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้องออนไลน์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (91)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Design-Based Science with Communication Scaffolding Results in Productive Conversations and Improved Learning for Secondary StudentsChusinkunawut K., Henderson C., Nugultham K., Wannagatesiri T., Fakcharoenphol W.2020Research in Science Education
  15
  2Thai high school students' understanding of heat and thermodynamicsKruatong T., Sung-Ong S., Singh P., Jones A.2006Kasetsart Journal - Social Sciences
  27(2),pp. 321-330
  5
  3Problem solving ability assessment based on design for secondary school studentsChusinkunawut K., Nugultham K., Wannagatesiri T., Fakcharoenphol W.2018International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education
  26(3),pp. 1-20
  4
  4The classroom-friendly ABO blood types kit: Blood agglutination simulationArnold S.R., Kruatong T., Dahsah C., Suwanjinda D.2012Journal of Biological Education
  46(1),pp. 45-51
  3
  5More fun and curiosity with magnetic guns in the classroomChittasirinuwat O., Kruatong T., Paosawatyanyong B.2011Physics Education
  46(3),pp. 318-322
  2
  6College students' intuitive understanding and problem-solving of energy and momentumChittasirinuwat O., Kruatong T., Paosawatyanyong B., Paosawatyanyong B.2010AIP Conference Proceedings
  1263,pp. 79-82
  2
  7Implication of context-based science in middle school students: Case of learning heatWannagatesiri T., Fakcharoenphol W., Laohammanee K., Ramsiri R.2017International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  24(2),pp. 1-19
  2
  8Science student teachers' confidence teaching and understanding STEM-related content at the middle school levelKruatong S., Kruea-In N., Nugultham K., Wannagatesiri T.2018International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  24(3),pp. 19-32
  2
  9A case of teaching energy through contextbased learning: Developing lower secondary teachers' pedagogical content knowledge of scienceWannagatesiri T.2013International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  19(2),pp. 79-97
  1
  10Development and Validation of a diagnostic instrument to evaluate secondary school students' conceptions and problem solving in mechanicsKruatong T.2011International Journal of Learning
  17(10),pp. 51-70
  1
  11Quantitative chemistry teaching and learning at the high school level: A case study in ThailandDahsah C., Kruatong T.2010International Journal of Learning
  17(9),pp. 45-60
  1
  12Nanoscience and nanotechnology curriculum in thailandSarapak C., Wannagatesiri T.2013International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  19(2),pp. 15-28
  0
  13The development of thai pre-service mathematics teachers' pedagogical content knowledge: A series teaching caseSomchaipeng T., Kruatong T.2010International Journal of Learning
  17(7),pp. 257-276
  0
  14Supporting health education in Thai contexts: Conceptualizing and evaluating the changeKruatong T., Dahsah C.2012Health Education in Context: An International Perspective on Health Education in Schools and Local Communities
  ,pp. 199-209
  0
  15Development of multi-lateral cooperation for educational quality improvement of small-size schools in Nakhon Pathom ProvinceSuwan S., Thongperm A., Ayudhya S., Wannagatesiri T., Kruea-In N., Maneerat S., Nugultham K., Fakcharoenphol W.2015Nurture
  9(1)
  0
  16School performance indicator on improving student learning achievement through O-NET scores: Factor analysis on student prior achievement and size of the schoolFakchareonphol W., Nugultham K., Wannagatesiri T., Kruea-In N.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(2),pp. 780-788
  0
  17Development of Environmental Education in Thailand Under the Philosophy of a Sufficiency EconomyDahsah C., Kruatong T.2009Environmental Education in Context: an International Perspective on the Development Environmental Education
  ,pp. 289-298
  0