Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึคษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Critical ThinkingDesignlesson learnedLower Secondary LevelMiddle School SciencePre-service Science TeachersscienceScience process skillsSeriesSmall schoolsSTEM-related ContentThai LaborsTPACKTransformation ExperiencesVocational Rehabilitation and Vocational Retrainingการคิดการจัดการเรียนรู้เชิงสถานการณ์การเตรียมการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์การถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้การฝึกอาชีพการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจการเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบทการเรียนรู้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้อย่างมีบริบทการเลื่อนระดับการสืบเสาะหาความรู้การศึกษาต่อการสืบเสาะหาความรู้การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เกมครูประจำการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความต้องการศึกษาต่อความต้องการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาความรู้ในเนื้อหาชีววิทยาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยีความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตรความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์คะแนน o-netคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพของโรงเรียนเครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีชุมชนต้นแบบเชื้อไวรัสโคโรนาตำรวจทักษะทักษะกระบวนทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษาทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ตัวอย่างประกอบนวัตกรรมทางการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักวิจัยนักศึกษาครูชีววิทยานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์นักศึกษาครูสาขาวิชาเคมีนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์แนวคิดวิทยาศาสตร์บริบทประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมประถมศึกษาปัญหาที่เน้นบริบทโปรแกรมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยฐานการออกแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุพลังงานพัฒนาหลักสูตรภาคกลางตะวันตกภาษามัธยมศึกษาแรงงานไทยโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาสถานการณ์โควิด 2019สภาพการณ์สมรรถนะสำหรับนักบริหารสะเต็มบิสสะเต็มศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการศึกษาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะอุตุนิยมวิทยา

  Interest

  การเรียนฟิสิกส์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการเรียนผ่านบริบท, การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรุ้ กิจกรรมปฏิบัติการและการประเมินเพื่อพัฒนาในคณิตศาสตร์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Implication of context-based science in middle school students: Case of learning heatWannagatesiri T., Fakcharoenphol W., Laohammanee K., Ramsiri R.2017International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  24(2),pp. 1-19
  1
  2More fun and curiosity with magnetic guns in the classroomChittasirinuwat O., Kruatong T., Paosawatyanyong B.2011Physics Education
  46(3),pp. 318-322
  1
  3Problem solving ability assessment based on design for secondary school studentsChusinkunawut K., Nugultham K., Wannagatesiri T., Fakcharoenphol W.2018International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education
  26(3),pp. 1-20
  2
  4Supporting health education in Thai contexts: Conceptualizing and evaluating the changeKruatong T., Dahsah C.2012Health Education in Context: An International Perspective on Health Education in Schools and Local Communities
  ,pp. 199-209
  0
  5Development of multi-lateral cooperation for educational quality improvement of small-size schools in Nakhon Pathom ProvinceSuwan S., Thongperm A., Ayudhya S., Wannagatesiri T., Kruea-In N., Maneerat S., Nugultham K., Fakcharoenphol W.2015Nurture
  9(1)
  0
  6A case of teaching energy through contextbased learning: Developing lower secondary teachers' pedagogical content knowledge of scienceWannagatesiri T.2013International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  19(2),pp. 79-97
  1
  7Nanoscience and nanotechnology curriculum in thailandSarapak C., Wannagatesiri T.2013International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  19(2),pp. 15-28
  0
  8Science student teachers' confidence teaching and understanding STEM-related content at the middle school levelKruatong S., Kruea-In N., Nugultham K., Wannagatesiri T.2018International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning
  24(3),pp. 19-32
  0
  9Development and Validation of a diagnostic instrument to evaluate secondary school students' conceptions and problem solving in mechanicsKruatong T.2011International Journal of Learning
  17(10),pp. 51-70
  1
  10Design-Based Science with Communication Scaffolding Results in Productive Conversations and Improved Learning for Secondary StudentsChusinkunawut K., Henderson C., Nugultham K., Wannagatesiri T., Fakcharoenphol W.2020Research in Science Education
  6
  11Quantitative chemistry teaching and learning at the high school level: A case study in ThailandDahsah C., Kruatong T.2010International Journal of Learning
  17(9),pp. 45-60
  1
  12The classroom-friendly ABO blood types kit: Blood agglutination simulationArnold S.R., Kruatong T., Dahsah C., Suwanjinda D.2012Journal of Biological Education
  46(1),pp. 45-51
  2
  13College students' intuitive understanding and problem-solving of energy and momentumChittasirinuwat O., Kruatong T., Paosawatyanyong B., Paosawatyanyong B.2010AIP Conference Proceedings
  1263,pp. 79-82
  2
  14Thai high school students' understanding of heat and thermodynamicsKruatong T., Sung-Ong S., Singh P., Jones A.2006Kasetsart Journal - Social Sciences
  27(2),pp. 321-330
  4
  15The development of thai pre-service mathematics teachers' pedagogical content knowledge: A series teaching caseSomchaipeng T., Kruatong T.2010International Journal of Learning
  17(7),pp. 257-276
  0
  16School performance indicator on improving student learning achievement through O-NET scores: Factor analysis on student prior achievement and size of the schoolFakchareonphol W., Nugultham K., Wannagatesiri T., Kruea-In N.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(2),pp. 780-788
  0