Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2545
  • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Soil and Water Conservation), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2560

  Expertise Cloud

  Aerodynamic diametersAerosolsAir pollutantsAir pollutionAir pollution Bioaerosols Fungal spores Land use regression (LUR) Geographic information system (GIS)AspergillusBang Lane Operation and Maintenance ProjectBangkokbioaerosolsFungiRemote SensingReservoir Water Balancerisk analysisRoyal RainmakingSampling campaignsSatellite precipitationSatellite Remote SensingSoil and Water ConservationSoil MoistureSpatiotemporal distributionsSubbasinSWAT ModelthunderstormTime of complete recoveryWater managementWater Mangement ModelWater RequirementWeb applicationyieldกระบวนการมีส่วนร่วมการขาดแคลนน้ำการควบคุมอัตราการไหลคงที่การจัดการน้ำการจัดการน้ำบาดาลการจัดทำแผนพัฒนาการบริการทางระบบนิเวศความอยู?ดีมีสุขการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการมีส่วนร่วมความชื้นในดินความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำความมั่นคงด้านน้ำความยากจนความลึกน้ำท่วมขังโครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐจังหวัดนครปฐมดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDIดัชนีน้ำแบบ MNDWIดัชนีน้ำแบบ NDWIดัชนีพืชพรรณแบบผลต่างนอร์มอลไลซ์ดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์มอลไลซ์ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่างต้นแบบการบริหารจัดการน้ำท่อแอร์แวเทคโนโลยีสารสนเทศแท็งก์น้ำบ้านหลักเมตรแบบจำลอง CA-Markovแบบจำลอง SWATแบบจำลองความสูงดิจิทัลแบบจำลองถดถอยการใช้ที่ดินแบบจำลองน้ำบาดาลแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบจำลองสมดุลน้ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริมาณน้ำในบรรยากาศผลิตภัณฑ์ข้อมูลฝนจากภาพถ่ายดาวเทียมฝนหลวงฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่ผิวน้ำฟรีแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ภัยแล้งภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLIภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2มลพิษทางอากาศระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระบบช่วยตัดสินใจระบบตรวจการบ้านระบบนิเวศเกษตรกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบการสอนลุ่มน้ำคลองสวนหมากลุ่มน้ำปิงตอนบนลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผากวอเตอร์ฟรุตปริ้นวิจัยในชั้นเรียนเว็บแอพพลิเคชั่นศักยภาพน้ำบาดาลสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสมรรถนะการชลประทานสมุทรสงครามสังคมอยูเย็นเป็นสุขสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืชสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหลักเมตรห้วยองคต

  Interest

  Irrigation Engineering, Satellite Remote Sensing, Geographic Information System (GIS), Soil and Water Conservation, Hydrology, Environmental Restoration

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
    • ห้อง - ชั้น - อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
    • ห้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารตึก8
    • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The spatiotemporal distributions and determinants of ambient fungal spores in the Greater Taipei areaKallawicha K., Tsai Y., Chuang Y., Lung S., Wu C., Chen T., Chen P., Chompuchan C., Chao H.2015Environmental Pollution
   204,pp. 173-180
   18
   2Assessment of forest recovery at Wu-Ling fire scars in Taiwan using multi-temporal Landsat imageryChompuchan C., Chompuchan C., Lin C.2017Ecological Indicators
   79,pp. 196-206
   8
   3Risk-based models for potential large-scale landslide monitoring and management in TaiwanLin C., Lin C., Chompuchan C.2017Geomatics, Natural Hazards and Risk
   8(2),pp. 1505-1523
   5
   4Influence of meteorological condition during rainstorm periods on the ambient concentrations of fungi in Bangkok, ThailandKallawicha K., Wongsasuluk P., Chompuchan C., Suksatan W., Suksatan W., Chao H.J., Siriwong W., Nilsalai W.2021Human and Ecological Risk Assessment
   0