Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2545
  • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Soil and Water Conservation), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2560

  Expertise Cloud

  Aerodynamic diametersAerosolsAir pollutantsair pollutionAir pollution Bioaerosols Fungal spores Land use regression (LUR) Geographic information system (GIS)AspergillusBang Lane Operation and Maintenance ProjectBioaerosolsCladosporiumCropping Patternenvironment indexEnvironmental RestorationFire scarsForest recovery indexFungiGeographic Information System (GIS)Geographic information systemsGoogle Earth EngineHydrologyInformation systemirrigationIrrigation EngineeringRemote SensingReservoir Water Balancerisk analysisRoyal RainmakingSampling campaignsSatellite precipitationSatellite Remote SensingSoil and Water ConservationSoil MoistureSpatiotemporal distributionsSWAT ModelTime of complete recoveryWater managementWater RequirementWeb applicationyieldกระบวนการมีส่วนร่วมการควบคุมอัตราการไหลคงที่การจัดการน้ำการจัดทำแผนพัฒนาการบริการทางระบบนิเวศความอยู?ดีมีสุขการบริหารจัดการการประเมินคุณค?าของระบบนิเวศการประเมินปริมาณการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเพิ่มแรงดันในท่อการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ด้วยตนเองการวางแผนการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียการวิจัยเพื่อท้องถิ่นการศึกษาเรียนรู้จากปัญหาในพื้นที่ชุมชนการให้น้ำเกษตรแม่นยำเกษตรและอาหารข้าวนาหว่านน้ำตมความเข้มแข็งของชุมชนความชื้นในดินความต้องการน้ำความมั่นคงด้านน้ำความยากจนโครงการจัดรูปที่ดิน นครปฐมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐจังหวัดนครปฐมดัชนีความแห้งแล้งแบบ TVDIดัชนีน้ำแบบ NDWIดัชนีพืชพรรณผลต่างแบบนอร์มอลไลซ์ท่อแอร์แวเทคโนโลยีสารสนเทศแท็งก์น้ำบ้านหลักเมตรแบบจำลอง CA-Markovแบบจำลอง SWATแบบจำลองถดถอยการใช้ที่ดินปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝนหลวงฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่ผิวน้ำฟรีแวร์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 OLIมลพิษทางอากาศระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระบบตรวจการบ้านระบบนิเวศเกษตรกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบการสอนลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผากวิจัยในชั้นเรียนเว็บแอพพลิเคชั่นสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสมุทรสงครามสังคมอยูเย็นเป็นสุขสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืชสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหลักเมตรห้วยองคต

  Interest

  Irrigation Engineering, Satellite Remote Sensing, Geographic Information System (GIS), Soil and Water Conservation, Hydrology, Environmental Restoration

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The spatiotemporal distributions and determinants of ambient fungal spores in the Greater Taipei areaKallawicha K., Tsai Y., Chuang Y., Lung S., Wu C., Chen T., Chen P., Chompuchan C., Chao H.2015Environmental Pollution
   204,pp. 173-180
   9
   2Assessment of forest recovery at Wu-Ling fire scars in Taiwan using multi-temporal Landsat imageryChompuchan C., Chompuchan C., Lin C.2017Ecological Indicators
   79,pp. 196-206
   5
   3Risk-based models for potential large-scale landslide monitoring and management in TaiwanLin C., Lin C., Chompuchan C.2017Geomatics, Natural Hazards and Risk
   8(2),pp. 1505-1523
   5