Expertise Cloud

A COMPETENCY ASSESSMENTEvaluationFreshy StudentsGoogle Classroom Physical Testthe 45th National Badminton CompetitionTHE FIVE YEAR STUDENTSกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเรียนการสอนกิจกรรมทางกายกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลาเกณฑ์มาตรฐานความคิดเห็นความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาความต้องการศึกษาต่อความรู้คุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์.นิสิตชั้นปีที่ ๑แบบทดสอบแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนขนาดเล็กโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาวิชากิจกรรมพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน,แอพพลิเคชั่น

Interest

พลศึกษาและกีฬา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก