Person Image

Administration

Education

  • ศศ.ม. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

A COMPETENCY ASSESSMENTEvaluationFreshy StudentsPhysical Testthe 45th National Badminton CompetitionTHE FIVE YEAR STUDENTSกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกิจกรรมทางกายกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลาเกณฑ์มาตรฐานความคิดเห็นความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาความรู้คุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์.นิสิตชั้นปีที่ ๑แบบทดสอบแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนขนาดเล็กโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาและกีฬาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน,

Interest

พลศึกษาและกีฬา

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 6 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก