Expertise Cloud

A COMPETENCY ASSESSMENTEvaluationFreshy StudentsGoogle Classroom Physical Testthe 45th National Badminton CompetitionTHE FIVE YEAR STUDENTSกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันการเดินทางที่ใช้แรงกายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมทางกายกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” จังหวัดสงขลาเกณฑ์มาตรฐานความคิดเห็นความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาความต้องการศึกษาต่อความรู้คุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์.นิสิตชั้นปีที่ ๑แบบทดสอบแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนขนาดเล็กโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาพลศึกษาและกีฬาวิจัยสถาบันวิชากิจกรรมพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสาขาวิชาการบริหารการศึกษาสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน,หลักสูตรครู 4 ปีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)แอพพลิเคชั่นารรับรู้สิ่งแวดล้อม

Interest

พลศึกษาและกีฬา

Administrative Profile

 • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
 • พ.ค. 2563 - เม.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
 • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
 • ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • มี.ค. 2551 - ม.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
  • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation