แนวโน้มผลงานของอุณารุจ

Journal

บทความของอุณารุจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 21
2019 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Salt tolerance evaluation in guava germplasm", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 791-796
2018 exดรุณี ถาวรเจริญ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "'KU Garnet No.1': The First Maroon Dwarf Ornamental Guava in Thailand", HORTSCIENCE, ปีที่ 53, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 1382-1383
2017 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทิน พรหมโชติ, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Genetic analysis of guava germplasm using AFLP markers", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 741-752
2017 exWongsrisakulkaew, Y., inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Paclobutrazol concentrations and time of foliar application on flowering of 'Namdokmai-sitong' mango", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 30, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 41-45
2016 exKongsri, S., inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of genetic relationships among pummelo cultivars [citrus maxima (Burm.) Merrill] using simple sequence repeat markers", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 209-219
2015 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSureeporn Narongwongwattana, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exWORAPA SEEHALAK, "The rapid determination of volatile fatty acid number in para rubber latex using fourier transform-near infrared spectroscopy based on quantification and discrimination model", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 1550042-1-1550042-9
2014 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exนิชากมล บานเย็น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ascorbic acid, total phenolics and antioxidant activity of guava leaf extracts", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 367-372
2014 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantification of antioxidant content in fruit of guava germplasm", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 385-390
2014 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlations between fruit size and antioxidant contents in guava", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 407-411
2014 exBoonanunt, S, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exPichakum, A, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Suitable criteria for drought-tolerant peach rootstocks grown in northern Thailand", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 190-197
2014 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Advances in Sino-Thai Cooperation in Peach Breeding", Acta Horticulturae, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1059, ธันวาคม 2014, หน้า 75-82
2014 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exDavid H. Byrne, exเสาวณี คงศรี, "Assessment of Morphological and Physiological Responses of Peach Rootstocks under Drought and Aluminum Stress", Acta Horticulturae, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1059, ธันวาคม 2014, หน้า 229-236
2014 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSureeporn Narongwongwattana, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exWORAPA SEEHALAK, "Rapid and Nondestructive Detection of Watercore and Sugar Content in Asian Pear by Near Infrared Spectroscopy for Commercial Trade", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - กันยายน 2014, หน้า 1350073-1-1350073-7
2011 exTshering, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Fertilizer Practices Affecting Soil Nutrient Status of Apple Orchards in Bhutan", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 832-840
2010 exWongtanet, D., inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rootstocks on growth of peaches in the highland of northern Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 872, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2010, หน้า 327-332
2008 exS. Promchot, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exD.H.Byrne, "Genotype and Environment Interaction of Low-chill Peaches and Nectarines in Subtropical Highlands of Thailand.", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 41(1-2), มกราคม 2008, หน้า 53-61
2008 exDavid H.Byrne, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Thai Tiger (TM) Series of Low-chill Peaches for the Subtropics", HortScience, ปีที่ 43, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2008, หน้า 2226-2227
2007 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exS. Promchot, "Replacing Agar with Vermicultie, Coconut Fiber and Charcoal Rice Husk in Culture Media for Embryo Rescue of Immature Nectarines Seeds", Thai Journal of Agricultural Science, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2007
2006 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exCrosby K., exCisneros-Zevallos L., exHawkins Byrne D., "Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts", JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6-7, กันยายน 2006, หน้า 669-675
2006 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Repeatability, Optimal Sample Size of Measurement and Phenotypic Correlations of Quantitative Traits in Guava", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 11-19
2005 exสุทิน พรหมโชติ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of local peaches in Thailand based on AFLP markers", ACIAR Technical Reports Series (No. 61), มกราคม 2005, หน้า 94-100
Publish Year National Journal 13
2014 exดรุณี ถาวรเจริญ, exสุวรรณา มีถาวร, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปมต่อคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์ ‘แป้นสีทอง’", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ Suppl. 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 277-281
2011 exสุพรพรรณ ศรีมาส, exจันทนี โจมกลาง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัมพันธุ์จูหลี่และแดงบ้านหลวงระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 451-454
2011 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และคุณภาพผลของฝรั่งชนิดรับประทานสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 579-582
2010 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exเขมณัฏฐ์ พุกพูล, exวิระพงศ์ ชูนุ้ย, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความผิดปกติไส้ฉ่ำน้ำอย่างไม่ทำลายในผลสาลี่", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 381-384
2009 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ฮอร์ท-ดีวัน (HORT-D1) ฝรั่งเพื่อรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ และฮอร์ท-อาร์วัน (HORT-R1) ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2009, หน้า 67-70
2009 exขจรวิชญ์ มูลกันทา, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการติดตา ทาบกิ่ง และเสียบกิ่ง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2009, หน้า 75-78
2009 exเมทินี พลอยเปลี่ยนแสง, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในลูกผสมฝรั่ง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2009, หน้า 61-66
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาดา เจริญธนกิจกุล, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดผล ขนาดเซลล์ และลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของผลฝรั่ง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 40-43
2007 exภัสยาพร แสงเพ็ชร์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรฝรั่งพันธุ์ไม่มีเมล็ดและมีเมล็ดน้อย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 389-395
2005 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานโรคผลเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อ Colletorichum gloeosporioides และ Pestalotiopsis psidii ในพันธุกรรมของฝรั่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 (5-6) : 582-585, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6, ตุลาคม 2005, หน้า 582-585
2002 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "'Jade' พีชพันธุ์ใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 (5-6) : 211-214, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6, กรกฎาคม - กันยายน 2002, หน้า 211-214
2002 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาต่อการงอกของละอองเกสรชมพู่พันธุ์ "ทูลเกล้า" "ทับทิบจันท์" "เพชรชมพู" และ "สีนาก"", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 (5-6) : 227-230, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6, ตุลาคม 2002, หน้า 227-230
2002 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของต้นต่อต่อการเจริญเติบโตของพีชบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 (5-6) : 304-307, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6, กรกฎาคม - กันยายน 2002, หน้า 304-307

Conference

การนำเสนอบทความของอุณารุจ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Conference 12
2011 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantification of Antioxidant Content in Fruit of Guava Germplasm", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation Between Fruit Size and Antioxidant Contents in Guava", The International Symposium on Tropical And Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exกฤษณี เอี่ยมจัด, exนิชากมล บานเย็น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ascorbic Acid, Total Phenolics and Antioxidant Activity of Guava Leaf Extracts", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exWongtanet, D., inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rootstocks on growth of peaches in the highland of northern Thailand", Acta Horticulturae, 31 สิงหาคม 2010
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSureeporn Narongwongwattana, exKhemmanut Pookpul, exWiraphong Choonui, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Nondestructive detection of watercore damage in asian pear by near infrared spectroscopy", The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 7 - 16 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of guava leaf and fruit extracts", 4th International Symposium on Tropical & Subtropical Fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทิน พรหมโชติ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Genetic analysis of guava germplasm using AFLP markers", 4th International Symposium on Tropical & Subtropical Fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, Bogor สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exวรชาติ ดุลยเสถียร, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "INCREASING FRUIT SET IN ‘KHIEW SAWOEY’ MANGO BY POLLINATION WITH OTHERS STAMEN.", 4th International on tropical and subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2007 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Genetic study of quantitative traits of Low-Chill peadcs and nectarines in Thailand ", VIII International Symposium of Temperatc Zone Fruits and the Tropics and Subtropics, 21 - 25 ตุลาคม 2007
2007 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rootstocks on growth of peach", VIII International Symposium of Temperature Zone Fruits and the Tropics and Subtropics, 21 - 25 ตุลาคม 2007
2006 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "How low chill perch from different breeding progarms perform in subtropical Asia", National Low Chill Stonefruit Industry Conference and Trade Expo, 1 พฤษภาคม 2006
2006 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Selection of cross seeding between Japanese high-chill "Hakuho" and low-chill peach cultivars for forcing culture", International Horticultural Congress, 1 พฤศจิกายน 2006
Publish Year National Conference 20
2011 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, exดำเนิน อุ่นศิริ, exนางสาว น้ำผึ้ง จันทะทัง, "การเปลี่ยนแปลงประชากรตามฤดูกาลของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุพรรณิกา สงวนศิลป์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และคุณภาพผลของฝรั่งชนิดรับประทานสด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุพรพรรณ ศรีมาศ, exจันทนี โจมกลาง, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัมพันธุ์ 'จูหลี่' และ 'แดงบ้านหลวง' ระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสุพรรณิกา สงวนศิลป์, exนายสมเดช ไทยสมัคร, exนายณัฐทวี มาบางครุ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเชื้อพันธุกรรมพลัมสำหรับสารต้านอนุมูลอิสระ", การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องในโอกาสครับรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง, 7 - 9 มกราคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ดำเนิน อุ่นศิริ, exน.ส.น้ำผึ้ง จันทะทัง, "ประชากรไส้เดือนฝอยและระดับการเกิดโรครากปมในแปลงปลูกฝรั่ง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exบุญวัฒนา พุ่มมาลี, exปานเทพ ศรศิลป์, exศศิธร ลิบลับ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง", การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exเขมณัฏฐ์ พุกพูล, exวิระพงศ์ ชูนุ้ย, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพภายในของผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย", การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1(IRPUSCON-01), 27 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, exเขมณัฏฐ์ พุกพูล, exวิระพงศ์ ชูนุ้ย, "การตรวจสอบความผิดปกติไส้ฉ่ำน้ำอย่างไม่ทำลายในผลสาลี่", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009
2009 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exนางสาวเมทินี พลอยเปลี่ยนแสง, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินลักษณะทนทานไส้เดือนฝอยรากปมในลูกผสมฝรั่ง", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exนายกฤษณ์ กิตติสาร, exนางสาวนิชากมล บานเย็น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในใบฝรั่งจำนวน 30 สายพันธุ์", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exนางสาวสุพรรณิกา สงวนศิลป์, exนางสาวอลิสา คงใจมั่น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเชื้อพันธุกรรมของลักษณะปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 exขจรวิชญ์ มูลกันทา, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการติดตา เสียบกิ่ง และทาบกิ่ง", สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21, 14 - 15 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ดำเนิน อุ่นศิริ, exน.ส.น้ำผึ้ง จันทะทัง, "ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของไส้เดือนฝอยและระดับการเกิดโรครากปมในแปลงปลูกฝรั่งอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 exอลิสา คงใจมั่น, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในฝรั่งเนื้อผลสีขาว ชมพู และม่วงแดง", นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" รวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550, 28 - 30 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภาดา เจริญธนกิจกุล, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดผล ขนาดเซลล์ และลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของผลฝรั่ง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exเสาวศรี คงศรี, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของส้มโอพันธุ์ในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวันวิสา มะรังกา, exณัฐทวี มาบางครุ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัม", การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551, 21 พฤศจิกายน 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบพันธุ์องุ่นทำไวน์บางพันธุ์ โดยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=410032]