Conference

Article
การประเมินคุณภาพภายในของผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย
Conference
การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1(IRPUSCON-01)
Class
ชาติ
Date
27 - 29 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1,27 มี.ค. 2009 - 29 มี.ค. 2009