Conference

การประเมินลักษณะทนทานไส้เดือนฝอยรากปมในลูกผสมฝรั่ง
สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21
ชาติ
14 - 15 ธันวาคม 2009
ขอนแก่น ประเทศไทย
-
-