ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2023

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2023 inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "Synergistic effects of structural, crystalline, and chemical defects on the photocatalytic performance of Y-doped ZnO for carbaryl degradation", Journal of Environmental Sciences (China), ปีที่ 124, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 667-677
2023 exNonthawong, K., exSrisomsap, C., exChokchaichamnankit, D., exSvasti, J., inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative proteomics and in silico allergenicity of fresh and powdered skipjack tuna and Nile tilapia", Food Control, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exNipawan Suwannakham, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, exEkasiddh Wongrat, "Structural, linear/non-linear optical, optoelectrical, and electrical properties of novel crystalline antimony-doped tin oxide thin films synthesized by the chemical deposition method", Physica B: Physics of Condensed Matter, ปีที่ 649, ฉบับที่ 0, มกราคม 2023, หน้า 414440-1-414440-12
2023 exPermana, B.H., inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingchutrakul, Y., exSaithong, T., exThiravetyan, P., exTreesubsuntorn, C., "Evidence of brassinosteroid signalling and alternate carbon metabolism pathway in the particulate matter and volatile organic compound stress response of Sansevieria trifasciata", Environmental and Experimental Botany, ปีที่ 205, มกราคม 2023
2023 exNakprasit, K., inวัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittitrai, P., "Vertex 2-arboricity of planar graphs without 4-cycles adjacent to 6-cycles", Theoretical Computer Science, มกราคม 2023
2023 exSittiwong, J., exOpasmongkolchai, O., inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิญญู แสงทอง, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Computational study of the conversion of methane and carbon dioxide to acetic acid over NU-1000 metalโ€“organic framework-supported single-atom metal catalysts", Molecular Catalysis, ปีที่ 535, มกราคม 2023
2023 exPhetcharat Chongngam, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Structural, optical, and electrochemical characteristics of undoped and In3+-doped tin antimony sulfide thin films for device applications", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 71(1-19)
2023 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, exNiranara Charoenpinchapong, "Water stress on germinating paddy seeds", Annals of Plant Sciences , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 5668-5675
2023 exPannathon Menmee, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, exEkasiddh Wongrat, "Effect of antimony doping on the structural, optical, and optoelectrical properties of aluminum sulfide thin films synthesized by the electrodeposition method", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 653, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 414659(1-14)
2023 exNipawan Suwannakham, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of aluminum telluride thin films via using electrodeposition method for solar absorber applications", Materials Letters, ปีที่ 336, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 133920(1-5)
2023 exPichanan Teesetsopon, exPattaraporn Treewut, exSasithorn Sripetch, exPiyatida Nasomjai, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Effect of pyrazine in PEDOT:PSS thin films: Structural, optical, optoelectrical, and electrical analysis", Optical Materials, ปีที่ 136, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 113465(1-13)
2023 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ชาลินี คงสุด, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Responses of Phosphorus Applications in Two Cultivars of Thailand’s Dwarf Yard-Long Beans", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1-13
2023 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exTaek-Kyun Lee, exSukchan Lee, exWon Kyong Cho, "Comparative Transcriptomic Analysis of Genes in the 20-hydroxyecdysone Biosynthesis in the Fern Microsorum scolopendria Towards Challenges with Foliar Application of Chitosan", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 2397

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022202120202018 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30]