Person Image

  Education

  • Ph.D Human Resource Development (International), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2556
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ไทย, 2545
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย, 2540
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การวางแผนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เกียรตินิยม, NIDA, ไทย, 2558
  • Diploma, Institute of Tourism and Hotel Management, Austria, 2538

  Expertise Cloud

  Human Resource Developmenthuman resource development (HRD)ImpactParticipationSufficiency economicsufficiency economysustainableSUSTAINABLE MICESustainable TourismSWOT analysisteam efficiencyteamworktourism businestourism businessTourism Current Situation of E-Tong Village CommunityTourism ImpactTourism managementTravellertrust in supervisorswater hyacinthWet Mountainwork competenciesZnOกลุ่มชาติพันธุ์การแก้ปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความรู้การตลาดของการท่องเที่ยวการตลาดท่องเที่ยวการตลาดบริการ การท?องเที่ยวเชิงสร?างสรรค?การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนแบบคาร์บอนนิการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกการบริหารจัดการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วการพัฒนาการพัฒนา การจัดการการท่องเที่ยวการเพิ่มมูลค่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดอยอ่างขางการวิเคราะห์การสร้างทักษะ/ การส่งเสริมอาชีพ/ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง/ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา/ เศรษฐกิจพอเพียงการอ่านออกเขียนได้เกณฑ์การประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ชายหาดหัวหินความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ชายหาดหัวหิน Satisfactionความยั่งยืนความรู้พื้นฐานคำสำคัญ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุณค่าคุณลักษณะชุมชนเชิงอนุรักษ์ ชุมชนเดิมบาง-เขาพระไตดําทรัพยากรมนุษย์แนวทางพัฒนาตลาดริมน้ำประหยัดพลังงานปัจจัย โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ความยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวแผนพัฒนาแผนพัฒนาศูนย์หัตถกรรมพระปฐมเจดีย์พระราชวังสนามจันทร์พัฒนาสื่อพึงประสงค์ภูเขาเปียกมัคคุเทศก์ไมซ์ซิตี้รูปแบบการท่องเที่ยวลายผ้าลายผ้า การทอผ้าด้วยกี่กระตุก แผนพัฒนา ศูนย์หัตถกรรมลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรีและการอ่านออกเขียนได้โลจิสติกส์วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลง ตลาดน้ำวิถีลุ่มน้ำศักยภาพศักยภาพการท่องเที่ยวศักยภาพชุมชนปลักไม้ลายReceivedศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมสมรรถนะสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดห่วงโช่อุปทานแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน้ำอนุรักษ์อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)อุตสาหกรรมไมซ์โอทอปโอทอปนวัตวิถี

  Interest

  ทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), การบริหารจัดการ

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ และอำนวยการ คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • มี.ค. 2566 - มิ.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและอำนวยการ คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • เม.ย. 2565 - ก.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมบริการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก