Expertise Cloud

Agricultural TourismCommunity participationCovid-19English as an International LanguageInnovationLearning MotivationNew Normalsenior tourismsWorld EnglishesWorld Englishes, English as an Internatiการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจการตลาดของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กการพัฒนาการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชน The Development of tourism activitiesการมีส่วนร่วมของชุมชนการลงทุนในธุรกิจการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวิจัยเชิงสำรว0การสร้างมูลค่าเพิ่มเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกความปกติใหม่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโควิด-19ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนโดยเครื่องบินทะเลทางทะเลธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนวัตกรรมผู้สูงอายุพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสีเขียว การปรับตัวของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารริมทางรูปแบบการท่องเที่ยวแรงผลักดันของนักท่องเที่ยวที่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมไวรัสโควิด 19ศักยภาพศักยภาพReceived 8 July2021Revised 9July2021Accepted 15 September 2021 สมรรถนะสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์สายการบินสำรวจทัศนคติเส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำแหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไมซ์เอกลักษณ์วิถีท้องถิ่นโอทอป

Interest


Administrative Profile

 • ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ก.ย. 2561 - ม.ค. 2562 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • มิ.ย. 2561 - ก.พ. 2562 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 อธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.ค. 2557 - ก.พ. 2558 หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์(รักษาราชการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • มิ.ย. 2557 - มิ.ย. 2561 คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ก.พ. 2554 - มิ.ย. 2557 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2550 - ก.พ. 2554 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร อาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
  • ห้องพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ชั้น พื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาคารพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)