คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Agro-EcotourismAgro-tourismCommunity participationCovid-19decisionDestination ImagedevelopingEfficiencyhotel businesshuman resource development (HRD)imageIndustry ServiceInstructional ActivitiesInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob SatisfactionLexical Profilinglow-frequency wordmarketing strategymotivationneedNew Normalonline mediaRevisit Intentionsatisfactionsenior touristsService BusinesssuccessSufficiency economicsustainableThai tourist guideThai TouristsThe feedback of the studentTourismtourism businessVocabularyWord listWorld Englishesกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวการตลาดของการท่องเที่ยวการตัดสินใจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการแปลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการมีส่วนร่วมของชุมชนการรับรู้การโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและท่องเที่ยวเกาะล้านเกาะหมากความคาดหวังความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceคุณภาพบริการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โควิด 19เจตนารมณ์ชุมชนเดิมบางนางบวชตลาดน้ำทุ่งบัวแดงทรัพยากรมนุษย์ท่องเที่ยวทะเลบัวแดงธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแนวทางการพัฒนาประหยัดพลังงานปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้สูงอายุพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัคคุเทศก์แรงจูงใจโรงเรียนขนาดเล็กเลือกศึกษาต่อศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการResource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 19 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 225 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 105 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 120 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 31 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)