คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Covid-19decisionDestination imagedevelopinghotel businessHuman resource developmenthuman resource development (HRD)imageIndustry ServiceInnovationInstructional ActivitiesInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob SatisfactionLexical Profilingmarketing strategymotivationneedNew Normalonline mediaParticipationRevisit intentionSatisfactionsuccesssustainablesustainable tourismTourismVocabularywellness tourismWord of Mouthการจัดการการท่องเที่ยวการตัดสินใจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กการแปลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการรับรู้การโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การโรงแรมและท่องเที่ยวการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเกาะล้านเกาะหมากเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกความคาดหวังความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคุณภาพบริการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โควิด 19โควิด-19เจตนารมณ์ชุมชนเดิมบางนางบวชตลาดน้ำทุ่งบัวแดงทรัพยากรมนุษย์ท่องเที่ยวทะเลบัวแดงทัศนคติทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแนวทางการพัฒนาประหยัดพลังงานปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัญหาการสูบบุหรี่ผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้โดยสารสายการบินผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมการสูบบุหรี่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภาพลักษณ์ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษแรงจูงใจศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสื่อออนไลน์อุตสาหกรรมบริการ

Executives

รองคณบดี

นางสาว สุวิมล จันโททัย, อาจารย์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต

E-Mail: faassmc@ku.ac.th

Tel.: 034-352-285

ดร. ดนุพล แสงนาค, อาจารย์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและบริหารงานบุคคล

E-Mail: danupon.s@ku.ac.th

Tel.:

ดร. เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ และอำนวยการ

E-Mail: faaskks@ku.ac.th

Tel.: 034352285

ดร. อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์

ฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ

E-Mail: faasact@ku.ac.th

Tel.: -

นางสาว อุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์

พัฒนาบุคลากรและบัณฑิต

E-Mail: faasupb@ku.ac.th

Tel.: 085-1183294

นางสาว ปัญจมาพร ตำนานวัน, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: faasppt@ku.ac.th

Tel.: 034-352285Resource

นักวิจัยทั้งหมด 60 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 51 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 280 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 151 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 129 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 34 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)