Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา , มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2559
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2552
  • อักษรศาสตบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา , มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Agricultural Process InnovationElderlyKnowledge ManagementWell-bingการจัดการความรู้การจัดการความรู้การท่องเที่ยวชุมชนแบบคาร์บอนนิการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วการปรับตัวของเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงกุ้งการสร้างมูลค่าเพิ่มการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ไข่เค็มลูกตาลจังหวัดสุพรรณบุรีนวัตกรรมกระบวนการเกษตรนวัตกรรมกระบวนการด้านการเกษตรนวัตกรรมสังคมและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผู้สูงอายุผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาวะอัตลักษณ์พื้นถิ่น

  Interest

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน , นวัตกรรมสังคมและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตร , การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร , การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)