ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

activitiesAgro-EcotourismAgro-tourismbloggersCommunity participationCOVID-19DecisiondevelopingEfficiencyhotel businessHuman Resource Developmenthuman resource development (HRD)imageIndustry ServiceInstructional ActivitiesIntegrated TeachingInterpersonal CooperationInterpersonal TrustJob Satisfactionmarketing strategyneedNew NormalOnline Lessononline mediaparticipationsenior touristsService BusinesssuccessSufficiency EconomicsustainableSustainable TourismThe feedback of the studenttourismTourism businessTourism Development Creative Tourism Community wisdomTourism Industry Managementtourism products tourist behaviorTravellertrust in supervisorsTypes of FoodUniversityutilizationvolunteer touristWeddingwellness hotelwellness industrywellness tourismWet MountainWillingness to usework competenciesYouth vocational skill 4.0กระบวนการเข้าพักกระบวนการสื่อสารการตลาด ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร marketing communication processการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กการพัฒนาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเกาะหมากเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกความพึงพอใจในงานความร่วมมือระหว่างบุคคลความไว้วางใจระหว่างบุคคล Job Performanceคุณภาพบริการเจตนารมณ์ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงทรัพยากรมนุษย์ทะเลบัวแดงธุรกิจการบินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กแนวทางการพัฒนาประหยัดพลังงานปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้โดยสารสายการบินพฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกใช้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มัคคุเทศก์โรงเรียนขนาดเล็กลายผ้าเลือกศึกษาต่อวัดโพธิสมภรณ์วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมศักยภาพสายการบินภายในประเทศสื่อสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว 9 วัดอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมบริการ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 15 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 154 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 111 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)