Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2555

  Expertise Cloud

  AllelopathyantioxidantbioassayCaulerpaCaulerpa lentilliferachlorophyllCockscombcrude extractGrowthImpatiens balsamina L.Mimosa pigra L.Mode of actionMusaornamentalOsmotic stressphenolicPhenolic compoundphenolic compoundsPhenolic contentPhenylalanine ammonia-lyasePhytochemicalsphytotoxicphytotoxic activityPhytotoxicityPopping podPurslaneSalicylic acidSecondary metabolitesseleniumSodium chlorideSucroseSunflower sprouttyrosinase inhibitionVigna radiata var. radiataWeedกระเทียมนากลไกการออกฤทธิ์การกัดเซาะชายฝั่งการควบคุมโดยชีววิธีการงอกของเมล็ดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์การเติบโตของพืชการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสการสกัดพฤกษเคมีกำจัดอนุมูลอิสระคราสซูลชียนแอซิดเมแทบอลิซึมคลอโรฟิ ลล์คลอโรฟิลล์ความเครียดของพืช Plant Stressความเครียดจากความเค็มความงอกความปลอดภัยทางอาหารความหลากหลายทางชีวภาพแคนนาบินอยด์แคนนาบิสแคโรทีนอยด์ซูโครสโซเดียมคลอไรด์ว สารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไซยาโนแบคทีเรียต้นอ่อนงอกต้นอ่อนทานตะวันเทียนบ้านธูปฤๅษีน้ำตาลผักพื้นบ้านพฤกษเคมี Phytochemistryพืชน้ำใกล้สูญพันธุ์มาลอนไดอัลดีไฮดเมแทบอไลต์ทุติยภูมิไมยราบไมยราบยักษ์ยับยั้งเอนไซม์วัชพืชวิธีแซนวิชสภาวะเครียดสมุนไพรในสวนครัวสรีรวิทยา Plant Physiologyสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารชีวภาพกำจัดวัชพืชสารต้านอนุมลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารทุติยภูมิ Secondary metabolitesสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสารประกอบทุติยภูมิสารประกอบฟี นอล สารประกอบฟีนอลสารพฤกษเคมีสารสกัดไมยราบยักษ์ ต้อยติ่ง การมีชีวิตของเซลล์สารสกัดหยาบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสารอาหารหยวกกล้วยอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าอัลลิโลเคมิคอลเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสแอนโทไซยานิน

  Interest

  สรีรวิทยา Plant Physiology, ความเครียดของพืช Plant Stress, พฤกษเคมี Phytochemistry, สารทุติยภูมิ Secondary metabolites

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 207 ชั้น 2 อาคาร SC3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phytotoxic action mechanism of hapalocyclamide in lettuce seedlingsKoodkaew I., Sunohara Y., Matsuyama S., Matsumoto H.2012Plant Physiology and Biochemistry
  58,pp. 23-28
  20
  2Characterization of phytochemical profile and phytotoxic activity of Mimosa pigra L.Koodkaew I., Senaphan C., Sengseang N., Suwanwong S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(2),pp. 162-168
  16
  3Isolation of ambiguine D isonitrile from Hapalosiphon sp. and characterization of its phytotoxic activityKoodkaew I., Sunohara Y., Matsuyama S., Matsumoto H.2012Plant Growth Regulation
  68(2),pp. 141-150
  15
  4NaCl and glucose improve health-promoting properties in mung bean sproutsKoodkaew I.2019Scientia Horticulturae
  247,pp. 235-241
  9
  5Correlation between growth, phenolic content and antioxidant activity in the edible seaweed, caulerpa lentillifera in open pond culture systemWichachucherd B., Pannak S., Saengthong C., Rodcharoen E., Koodkaew I.2019Journal of Fisheries and Environment
  43(2),pp. 66-75
  8
  6Hapalocyclamide: A novel phytotoxic hexapeptide of the cyanobacterium Hapalosiphon sp.Koodkaew I., Matsuyama S., Sunohara Y., Matsumoto H.2012Tetrahedron Letters
  53(8),pp. 977-979
  8
  7Anti-tyrosinase and antioxidant activities of Impatiens balsamina L.Koodkaew I., Sukonkhajorn P.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(3),pp. 686-692
  6
  8Allelopathic effects of giant sensitive plant (Mimosa pigra) leaf powder on germination and growth of popping pod and purslaneKoodkaew I., Rottasa R.2017International Journal of Agriculture and Biology
  19(5),pp. 1113-1118
  6
  9Effects of Mimosa pigra L. Leaf extract on growth behavior of Ruellia tuberosa L. and Echinochloa crus-galli (L.) P. BeauvKoodkaew I., Wannathong R.2018Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  23(1)
  3
  10Effects of glucose on growth and health-promoting compounds in sunflower (Helianthus annuus L.) sproutsKoodkaew I., Issarawanich M.2019Agriculture and Natural Resources
  53(3),pp. 237-243
  1
  11Potent phenolic allelochemicals from Celosia argentea var. Cristata L. leaf extract based on bioactive fractionsPerveen S., Mushtaq M.N., Yousaf M., Waqas M.R., Ashraf M.R., Awan M.I., Hashim S., Koodkaew I.2019Allelopathy Journal
  48(1),pp. 27-34
  1
  12Phytochemical profile, antioxidant activity, and inhibition of α-amylase and α-glucosidase for banana central pseudo-stem juiceKoodkaew I., Chaiyawan K., Satapoomin P.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(5),pp. 1499-1506
  1
  13Enhancement of health-beneficial compounds of sunflower sprouts using selected elicitorsKoodkaew I., Tungkasem B., Urarot C.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 545-552
  0