Person Image

  Education

  • ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Aspergillus flavus lignocellulose การหมักแบบที่มีกระบวนการย่อยและกระบวนการหมักในขั้นตอนเดียวAcinetobacter seifertiiAedes aegyptiagricultural wasteAmylolytic yeastsAnalytical MicrobiologyAntifungal activitybacillusBacillus altitudinisBacillus amyloliquefaciensBacillus subtilisBacillus thuringiensisBacterial toxinbiocontrolBiodegradationBiological controlBiological control BioplasticbioplasticsCandida shehataecrystal toxinCurvularia lunatadelta toxinsDengue feverendosporeEnergy cane bagasseEnergy cane juiceEnergy cropEntomopathogenic bacteriaenzymatic hydrolysisenzyme productionenzyme-linked immunosorbent assayEthanolethanol productionEthanol tolerancePHAspent mushroom substratexylanaseก้อนเห็ดเหลือทิ้งการควบคุมทางชีวภาพขี้เลื่อยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เชื้อราโรคพืชไซลาเนสไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์บาซิลลัสบาซิลลัส ทูริงเยนซีสบาซิลลัส ธูรินเจนซีสบาซิลลัส ธูลินเจนซีสบาซิลัส ธูรินเจนซีสแบคทีเรียแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไบโอเอทานอล (bioethanol)พรีไบโอติกพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนทางเลือก (renewable fuel alternative)พลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตพีเอชเอพืชพลังงานฟางข้าวมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์แมลงศัตรูพืชย่อยสลายยีน vip3Aยีสต์ทนร้อน (thermotolerant yeast) ยีสต์ทนแรงดันออสโมซิสยีสต์ทนเอทานอลยีสต์ทนเอทานอล (ethanol tolerant yeast)ยีสต์ย่อยแป้งยุงยุงลายโรคกาบใบแห้งในข้าวโรคเมล็ดด่างโรคเมล็ดด่างในข้าวลิกโนเซลลลูโลสลิกโนเซลลูโลสลูกน้ำยุงลูกน้ำยุงลายไลเปสสารยับยั้งที่พบในไฮโดรไลเสทเส้นใยอ้อยแหล่งคาร์บอนแหล่งไนโตรเจนอนุภาคนาโนของเงินอนุภาคนาโนเงินอ้อยพลังงานอันดับ Lepidoptera เอทานอลเอทานอล น้ำตาลไซโลสเอทานอล ยีสต์ทนเอทานอล กากน้ำตาลเอทานอล อ้อยพลังงาน ยีสต์ทนเอทานอลเอทาอนลเอนไซม์เซลลูเลสเอสเทอเรสไฮโดรไลเสทฺBacillus

  Interest

  Microbial Biotechnology, Microbial Strain Manipulation, Analytical Microbiology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 507 ชั้น 5 อาคาร SC14

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 6 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Improvement of ethanol production by ethanoltolerant Saccharomyces cerevisiae UVNR56Thammasittirong S.N.R., Thirasaktana T., Thammasittirong A., Srisodsuk M.2013SpringerPlus
  2(1)
  36
  2Antagonistic activity against dirty panicle rice fungal pathogens and plant growth-promoting activity of bacillus amyloliquefaciens BAS23Saechow S., Thammasittirong A., Kittakoop P., Kittakoop P., Kittakoop P., Prachya S., Thammasittirong S.2018Journal of Microbiology and Biotechnology
  28(9),pp. 1527-1535
  29
  3Targeted mutagenesis of a fatty acid Δ6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif IINa-Ranong S., Laoteng K., Kittakoop P., Tanticharoen M., Tanticharoen M., Cheevadhanarak S.2006Biochemical and Biophysical Research Communications
  339(4),pp. 1029-1034
  27
  4Enhanced xylose fermentation and hydrolysate inhibitor tolerance of Scheffersomyces shehatae for efficient ethanol production from non-detoxified lignocellulosic hydrolysateSenatham S., Chamduang T., Kaewchingduang Y., Thammasittirong A., Srisodsuk M., Elliston A., Roberts I., Waldron K., Thammasittirong S.2016SpringerPlus
  5(1)
  24
  5Evaluation of ethanol production from sugar and lignocellulosic part of energy caneThammasittirong S., Chatwachirawong P., Chamduang T., Thammasittirong A.2017Industrial Crops and Products
  108,pp. 598-603
  20
  6Substrate specificity and preference of Δ6-desaturase of Mucor rouxiiNa-Ranong S., Laoteng K., Kittakoop P., Tantichareon M., Tantichareon M., Cheevadhanarak S.2005FEBS Letters
  579(12),pp. 2744-2748
  18
  7Lignocellulose hydrolytic enzymes production by Aspergillus flavus KUB2 using submerged fermentation of sugarcane bagasse wasteNamnuch N., Thammasittirong A., Thammasittirong S.N.R.2020Mycology
  17
  8Efficient polyhydroxybutyrate production from bacillus thuringiensis using sugarcane juice substrateThammasittirong A., Saechow S., Thammasittirong S.2017Turkish Journal of Biology
  41(6),pp. 992-1002
  11
  9Evaluation of spent mushroom substrate after cultivation of Pleurotus ostreatus as a new raw material for xylooligosaccharides production using crude xylanases from Aspergillus flavus KUB2Seekram P., Thammasittirong A., Thammasittirong S.N.R.20213 Biotech
  11(4)
  7
  10Ethanol production potential of ethanol-tolerant Saccharomyces and non-Saccharomyces yeastsThammasittirong S.N.R., Chamduang T., Phonrod U., Sriroth K.2012Polish Journal of Microbiology
  61(3),pp. 219-221
  7
  11Molecular characterization of lepidopteran-specific toxin genes in Bacillus thuringiensis strains from ThailandBoonmee K., Thammasittirong S., Thammasittirong A.20193 Biotech
  9(4)
  5
  12Mosquitocidal potential of silver nanoparticles synthesized using local isolates of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis and their synergistic effect with a commercial strain of B. thuringiensis subsp. israelensisThammasittirong A., Prigyai K., Thammasittirong S.2017Acta Tropica
  176,pp. 91-97
  3
  13Bacillus thuringiensis cry4ba insecticidal toxinexploits leu615 in its c‐terminal domain to interact with a target receptor—aedes aegypti membrane‐bound alkaline phosphataseThammasittirong A., Thammasittirong S.N.R., Imtong C., Charoenjotivadhanakul S., Sakdee S., Li H.C., Okonogi S., Angsuthanasombat C.2021Toxins
  13(8)
  2
  14Proteomic Response of Aedes aegypti Larvae to Silver/Silver Chloride Nanoparticles Synthesized Using Bacillus thuringiensis subsp. israelensis MetabolitesChimkhan N., Thammasittirong S.N.R., Roytrakul S., Krobthong S., Thammasittirong A.2022Insects
  13(7)
  1
  15Antifungal activity of soil yeast (Lachancea kluyveri sp132) against rice pathogenic fungi and its plant growth promoting activitySripodok C., Thammasittirong A., Thammasittirong S.2019Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  25(1),pp. 55-65
  1
  16Agricultural waste after cultivation of pleurotus ostreatus as a potential biomass resource for ethanol productionTummo K., Thammasittirong A., Thammasittirong S.2018Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  24(1),pp. 19-26
  0
  17High poly ε-caprolactone biodegradation activity by a new Acinetobacter seifertii isolateBudkum J., Thammasittirong S.N.R., Thammasittirong A.2022Folia Microbiologica
  0
  18Adding value to rice straw waste for high-level xylanase production using a new isolate of Bacillus altitudinis RS3025Ketsakhon P., Thammasittirong A., Thammasittirong S.N.R.2022Folia Microbiologica
  0