ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2002

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

0

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Detection of Ehrichia canis in canine carrier blood and in individual experimentally infected ticks with a p-30 based PCR assay", Journal of Clinical Microbiology, ปีที่ 40, กันยายน 2002, หน้า 540-546
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Humoral Immune Response in Dogs previously Immunized with Salivary gland, Midgut or Repeated Infestations with Rhipicephalus sanguineus", The Annals of the New York Academy of Sciences, ฉบับที่ 916, กันยายน 2002, หน้า 283-288
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Performance of Female Rhipicephalus sanguineus (Acari: Ixodidae) Fed on Dogs Exposed to Multiple Infestations or Immunization with Tick Salivary Gland or Midgut Tissues", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 37, กันยายน 2002, หน้า 601-611
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Early Antibody Responses to Rabies Post-exposure Vaccine Regimens", American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 36, กันยายน 2002, หน้า 160-165
Publish Year National Journal 5
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Survey of Internal Parasites of Buffalo Calves in Buri Ram and Surin Provinces", The Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 27, กันยายน 2002, หน้า 469-473
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Effect of Stemona collinsae Extract against Cattle Ticks (Boophilus microplus)", The Kasetsart J. (Natural Sciences), ปีที่ 27, กันยายน 2002, หน้า 336-340
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Preliminary Survey of Blood Parasites of Cats in Bangkhen District Area", The Kasetsart Journal (Nat. Sci.), ปีที่ 27, กันยายน 2002, หน้า 330-335
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Survey of Blood Protozoa and Blood Parasites of Pet Dogs in Samut-Prakarn Province", The Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 25, กันยายน 2002, หน้า 75-82
2002 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Studies of Prevalence of Canine Heartworm Infestation of Pet Dogs in Samut-Prakarn Province", The Journal of Thai Veterinary Practitioners, ปีที่ 2:, กันยายน 2002, หน้า 265-277

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2002]