Journal

Survey of Internal Parasites of Buffalo Calves in Buri Ram and Surin Provinces
The Kasetsart J. (Nat. Sci.)
27
-
469-473
กันยายน 2002
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 520351 ชื่อวิชา Helminthology,11 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,5 พ.ย. 2007 - 20 มี.ค. 2008