Search Result of "GA3"

About 99 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของสาร GA3 และ CPPU ต่อการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
12345