Journal

การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์มะตาด (Dillenia indica L.) ด้วย น้ำ GA3 และ KNO3
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
44
2
85-88
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-