Journal

Article
ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
40
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2009
Page
456-459
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร การใช้ประโยชน์ :กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ และธีรศักดิ์ แสงเพ็ง. 2553.ผลของ GA3 ที่มีต่อน้ำหนักช่อผลและคุณภาพของผลองุ่นพันธุ์ Perlette. ว.วิทย.กษ. 42(2)(พิเศษ): 33-36. ,1 พ.ค. 2010 - 30 มิ.ย. 2010