Conference

Article
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปลิดผลและการฉีดพ่น GA3 ในองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-