Journal

ผลของสารละลายกรดซาลิไซลิกและกรดจิบเบอเรลลิกต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธ์ุแขกดำเกษตร
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
36
2
177-185
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,6 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020