Search Result of "ไมโครพลาสติก"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในบ่อเลี้ยงกุ้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญญา รื่นอุรา

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ ระยะที่ 2 (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

Researcher

นางสาว สุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้, การดูดซับ, ไมโครพลาสติก, ขยะพลาสติก, LCA

Resume

Img

Researcher

ดร. แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ , การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแมลงน้ำ , อนุกรมวิธานของแมลง , ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Heavy metal, Acid mine drainage

Resume

12