การใช้แมลงนํ้าเป็นตัวบ่งชี้มลภาวะของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนาข้าว

Publish Year International Journal 1
2022 exPreeyaphat Piyapan, exThanaphon Tantakul, exKanyanut Srisawat, exOranan Worawetthanakul, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of Microplastics in Lanchester’s Freshwater Prawns (Macrobrachium lanchesteri)", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 1-11