การใช้แมลงนํ้าเป็นตัวบ่งชี้มลภาวะของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนาข้าว

Publish Year International Journal 3
2023 exWITWISITPONG MANEECHAN, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Proximate Composition, Fatty Acid Profile, and Microplastic Contamination of Edible Odonate Larvae (Aeshnidae: Anax sp.) in Rice Fields", Jordan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023 - พฤศจิกายน 2024, หน้า 649-654
2022 exPreeyaphat Piyapan, exThanaphon Tantakul, exKanyanut Srisawat, exOranan Worawetthanakul, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of Microplastics in Lanchester’s Freshwater Prawns (Macrobrachium lanchesteri)", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 1-11
2022 exWITWISITPONG MANEECHAN, exAssist.Prof.Dr. Akekawat Vitheepradit, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Nutritional Compositions of Aquatic Insects Living in Rice Fields, with a Particular Focus on Odonate Larvae", Insects, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 1-13
Publish Year National Conference 1
2023 exMr.Yotsaphat Panichijiwasan, exMr.Wisit Suwannao, exMr.Woraphat Jittichanon, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "The first insights into the occurrence of microplastic residues in edible insects from fresh markets in Thailand", 13th SCiUS Forum, 2 - 5 พฤษภาคม 2023, พะเยา ประเทศไทย