Search Result of "สาหร่ายเซลล์เดียว"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การ screen หา mutant และศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ระดับ epigenetic ในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas reinhardtii (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จรัญญา ณรงคชวนะ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรโมเตอร์ที่เหนี่ยวนำได้เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal research fund (PRF))

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
123