การศึกษาโปรโมเตอร์ที่เหนี่ยวนำได้เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส