Search Result of "สมดุลน้ำ"

About 60 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมดุลน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของสวนยางพารา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสมดุลน้ำโดยใช้ SWAT (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

สมดุลน้ำและพลังงานในระดับแปลงปลูกยางพารา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิศมัย จันทร์อุมา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมดุลน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมดุลน้ำและพลังงานในระดับแปลงปลูกยางพารา

Img

ที่มา:Journal of Research in Engineering and Technology

หัวเรื่อง:แบบจำลองสมดุลน้ำรายวันเพื่อการบริหารจัดการน้ำของบึงบอระเพ็ด

Img

Researcher

ดร. ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydrology, Flash Flood Warning, Ecohydrology, Water Resources Management

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์บัญชีน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง

ผู้เขียน:Imgธรรมพงศ์ เนาวบุตร

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมดุลน้ำและพลังงานในระดับแปลงปลูกยางพารา

Img
Img
123