การบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ด้วยหลักการของบัญชีน้ำ สมดุลน้ำ และโครงข่ายน้ำ

Publish Year International Conference 2
2024 inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, "Evaluation of Runoff using MIKE NAM Modelling for a Small-Scale River Basin", International Conference on Management Science and Engineering Management (ICMSEM-2024), 26 - 27 มีนาคม 2024, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2024 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Runoff Coefficient using MIKE NAM Modelling", International Conference on Agricultural, Life and Environmental Sciences (ICALES-2024), 28 - 29 มีนาคม 2024, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2023 exธนภัทร อุทารสวัสดิ์, exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำลำพระเพลิงด้วยแบบจำลอง MIKE FLOOD", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 25 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย