สมดุลน้ำและพลังงานในระดับแปลงปลูกยางพารา

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Drought and Tapping for Latex Production onWater Relations of Hevea brasiliensis Trees", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 506-515
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exอัญชุลี รัตนาภินันท์ชัย, "การใช้น้ำรายวันและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของยางพารา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย