Search Result of "ยูคาลิปตัส"

About 470 results
Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อกระดาษจากชิ้นไม้สับผสมจากไม้ยูคาลิปตัส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธีรัตว์ อาจสำอางค์

แหล่งทุน:บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ (มหาชน) จำกัด เลขที่ 51 หมู่ 3 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์: 0-3520-1997

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติไม้ยูคาลิปตัสเพื่อใช้ประโยชน์ไม้แปรรูป (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...