ผลของน้ำส้มควันไม้ต่อความเป็นกรดเป็นด่างของดินและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส