Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์ (PhD), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 7 0 0 0
  2020 การขนส่งเชิงควอนตัมและสถานะยึดเหนี่ยวมาจอรานาในตัวนำยวดยิ่งเชิงทอพอโลยีสองมิติ (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การขนส่งเชิงควอนตัมและสถานะยึดเหนี่ยวมาจอรานาในตัวนำยวดยิ่งเชิงทอพอโลยีสองมิติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 คุณสมบัติการส่งผ่านในแกรฟีนหลายชั้นและวัสดุชั้นเดียวซิลิซีน เจอร์มานีนและสเตนีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 คุณสมบัติการส่งผ่านในแกรฟีนหลายชั้นและวัสดุชั้นเดียวซิลิซีน เจอร์มานีนและสเตนีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การส่งผ่านเชิงควอนตัมในรอยต่อนาโนอิเล็กทรอนิกส์ของแกรฟีนสองชั้นและซิลิซีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2012 คุณสมบัติการส่งผ่านของแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่งแกรฟีนขณะอยู่ใต้ภาวะความเครียดเชิงกล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 13 5 0 0
  2020 การพัฒนาวัสดุสองมิติสมัยใหม่เพื่อทำฟาร์มอ้อยอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2018 คุณสมบัติการส่งผ่านในแกรฟีนหลายชั้นและวัสดุชั้นเดียวซิลิซีน เจอร์มานีนและสเตนีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 สปินวอลเลย์ทรอนิกส์ประยุกต์จากแกรฟีนและเจอร์มานีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 คุณสมบัติการส่งผ่านเชิงควอนตัมของแกรฟีนทรานซิสเตอร์บนซิลิกอนคาร์ไบด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 เครื่องวัดระดับน้ำทะเลและภูมิอากาศอัตโนมัติในป่าชายเลนส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ 3 G/4G ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ฟิสิกส์ของการสั่นของแกรฟีนและการประยุกต์กับตัวสั่นพ้องนาโนอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การขนส่งควอนตัมในแกรฟีน หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” ปีการศึกษา 2557 1 0 0 0
  2015 การส่งผ่านเชิงควอนตัมในรอยต่อนาโนอิเล็กทรอนิกส์ของแกรฟีนสองชั้นและซิลิซีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 ฟิสิกส์ของอิเล็กตรอนในแกรฟีนที่สังเคราะห์บนโบรอนไนไตรด์โครงสร้างแบบหกเหลี่ยม และการประยุกต์สร้างอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้วัสดุนาโนสำหรับตรวจจับไอระเหยของระเบิด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก.สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัยของวิทยาเขตบางเขนเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 2 5 0 0
  2015 เครื่องวัดระดับน้ำทะเลและภูมิอากาศอัตโนมัติในป่าชายเลน ส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ 3 G ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การส่งผ่านเชิงควอนตัมแม่เหล็กเทียมในโครงสร้างนาโนอิเล็กทรอนิกส์ของแกรฟีนมีช่องว่างพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 ความนำการทันเนลิงในตัวนำยวดยิ่งแกรฟีนบนโบรอนไนไตรด์โครงสร้างหกเหลี่ยม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ทฤษฎีการเกิดทอร์คของสปินเทียมของอิเล็กตรอนในแกรฟีน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 คุณสมบัติการส่งผ่านของแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่งแกรฟีนขณะอยู่ใต้ภาวะความเครียดเชิงกล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การส่งผ่านเชิงควอนตัมในโทโพโลจิคอลอินซูเลเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 6 0 0 0
  2016 คุณสมบัติการส่งผ่านในแกรฟีนหลายชั้นและวัสดุชั้นเดียว ซิลิซีน, เจอรมานีน และสเตนีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 0 0 0
  2012 คุณสมบัติการส่งผ่านของแม่เหล็กและตัวนำยวดยิ่งแกรฟินขณะอยู่ใต้ภาวะความเครียดเชิงกล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 0 0 0